Obchodní podmínky pro prodej zboží a poskytování služeb

1. Úvodní ustanovení

Pokud nebyly sjednány podmínky jiné, upravují tyto všeobecné obchodní podmínky vydané v souladu s ustanovením občanského zákoníku, zák.č.89/2012 Sb. (dále jen „PODMÍNKY“) smluvní vztahy mezi společností SANTAL spol. s r.o. Jiráskova 738/II, Třeboň 37901, IČ 42408121 jako prodávajícím na straně jedné a kupujícím uvedeným a podepsaným na přední straně tiskopisu Kupní smlouva a smlouva o dílo (dále jen „SMLOUVA“) na straně druhé, jakož i smluvní vztahy mezi společností SANTAL spol. s r.o. Jiráskova 738/II, Třeboň 37901, IČ 42408121 jako zhotovitelem na straně jedné a objednatelem uvedeným a podepsaným na přední straně tiskopisu SMLOUVY na straně druhé.

Podmínky jsou nedílnou součástí SMLOUVY a vystavením a podepsáním smlouvy kupující potvrzuje bez výhrad svůj souhlas s těmito PODMÍNKAMI.

2. Předmět plnění

Předmětem plnění je podle povahy smlouvy buď dodání školního nábytku a ostatního vybavení pro školy (dále jen „ZBOŽÍ“) objednaného kupujícím ve SMLOUVĚ, včetně všech jejích příloh, nebo provedení díla spočívajícím v montáži školního nábytku a ostatního vybavení (dále jen „DÍLO“) nebo obojí.

3. Dodací lhůta

Dodací lhůta ZBOŽÍ nebo DÍLA je stanovena ve SMLOUVĚ.

4. Dodací podmínky

Prodávající zajišťuje dopravu ZBOŽÍ za podmínky uvedené v bodě 2 a 3. V případě, že kupující požaduje svou dopravu je nutno toto uvést zřetelně na objednávce. Požadavek na dodání ZBOŽÍ na konkrétní místa (např. do tříd) musí být uveden v objednávce a podléhá individuálnímu nacenění.

5. Místem a časem plnění je

  • zajišťuje-li dopravu ZBOŽÍ prodávající – místo určené na smlouvě,
  • zajišťuje-li dopravu ZBOŽÍ kupující – sklad prodávajícího,
  • při provedení DÍLA místo určené ve smlouvě

6. Montáž nábytku a tabulí

Objednatel se zavazuje připravit prostory pro provedení díla, zejména ukončit stavební činnost a provést demontáž stávajících zařízení. V případě, že v místě požadované montáže prochází sítě (např. vodovodní, elektrické, počítačové) nebo v případě že je požadována montáž na jiné, než cihlové zdivo, se objednatel zavazuje na tuto skutečnost zhotovitele předem upozornit, popřípadě průběh síti označit. Objednatel je povinen uhradit v případě neprovedené montáže pro nepřipravenost prostor veškeré vzniklé náklady zhotoviteli.

Prodávající nebo zhotovitel je oprávněn předmět smlouvy plnit i částečně a kupující nebo objednatel je povinen toto částečné plnění předmětu smlouvy převzít. Zhotovitel nebo prodávající není oprávněn v případě částečného plnění vystavit fakturu.

Kupující nebo objednatel je povinen převzetí ZBOŽÍ nebo DÍLA potvrdit na dodacím listě. V případě zjištění závad při přebírání ZBOŽÍ nebo DÍLA je toto nutno specifikovat na tomto dodacím listě. Potvrzený dodací list a v případě že kupující zajišťuje dopravu i příkaz k jízdě jsou pak nedílnou součástí faktury – daňového dokladu.

7. Platební podmínky

Kupující nebo objednatel se zavazuje uhradit kupní cenu nebo cenu za dílo za dodané ZBOŽÍ nebo DÍLO včetně eventuálních smluvních pokut a včetně DPH v termínu podle bodu 10 PODMÍNEK, nestanoví-li SMLOUVA jinak.

Prodávající nebo zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po převzetí dodacího listu podepsaného kupujícím nebo objednatelem. Splatnost faktury je 10 dnů ode dne vystavení faktury.

Kupující nabývá vlastnické právo ke ZBOŽÍ dnem následujícím po dni zaplacení plné kupní ceny. V případě ZBOŽÍ určeného individuálně se kupující se zavazuje neprodat nebo jinak finančně zatížit toto zboží až do doby jeho úplného zaplacení.

Objednatel nabývá vlastnické právo k DÍLU dnem následujícím po dni zaplacení plné ceny za dílo.

Při sjednané zálohové platbě vystaví prodávající nebo zhotovitel zálohovou fakturu v dohodnuté výši se splatností 10 dnů od data vystavení.

8. Smluvní pokuty

Prodávající nebo zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu za prodlení s dodáním ZBOŽÍ nebo DÍLA, pokud je domluven termín dodání, a to ve výši 0,05 % z ceny bez DPH uvedené na smlouvě za každý den prodlení. Tuto pokutu vyúčtuje kupující.

Kupující nebo objednatel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny bez DPH uvedené na smlouvě za každý den prodlení se zaplacením kupní ceny nebo ceny za dílo.

Kupující nebo objednatel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 15 % ze sjednané kupní ceny nebo ze sjednané ceny za dílo v případě prodlení s vrácením jedné kopie podepsané smlouvy, které bude delší než 5 dní od doručení prodávajícím nebo zhotovitelem podepsané smlouvy.

Prodávající nebo zhotovitel může písemně odstoupit od smlouvy, jestliže kupující nebo objednatel je v prodlení se zasláním zpět jedné kopie podepsané SMLOUVY prodávajícímu nebo zhotoviteli o více než 10 dní; dále pak v případech podstatného porušení smlouvy nebo v případech stanovených zákonem.

Kupující nebo objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy v případě, že prodávající nebo zhotovitel je v prodlení s dodáním ZBOŽÍ nebo DÍLA v důsledku vyšší moci nebo v případě, že objednané ZBOŽÍ nebo věci potřebné pro jeho zhotovení nebo pro zhotovení DÍLA nejsou ve lhůtě žádané kupujícím nebo objednatelem na trhu dostupné. Prodávající nebo zhotovitel se zavazuje v takovém případě informovat kupujícího nebo objednatele o možnostech náhradního nebo částečného plnění nebo plnění v dodatečné lhůtě.

Prodávající poskytuje záruku v délce 24 měsíců na skryté vady materiálu z něhož je ZBOŽÍ nebo DÍLO kompletováno. Ze záruky jsou vyloučené vady vzniklé přirozeným opotřebením, jakož i škody vzniklé přetěžováním, neodborným zacházením, užitím výrobku k jinému než určenému účelu užití nebo nepřípustnými změnami na výrobku. Zároveň jsou ze záruky vyloučeny škody vzniklé v důsledku vnějšího působení a nedostatečnou péčí. Záruční lhůta doba začíná dnem převzetí zboží (potvrzení dodacího listu). Podrobnosti záruky za jakost budou upraveny v prohlášení o záruce, které je nedílnou součástí smlouvy.

Okamžikem převzetí ZBOŽÍ kupujícím nebo DÍLA objednatelem nebo předáním ZBOŽÍ prvnímu veřejnému dopravci, v případě, kdy si dopravu zajišťuje kupující, přechází riziko ztráty, zničení nebo poškození zboží z prodávajícího na kupujícího.

Pro uplatnění odpovědnosti za vady jsou pro smluvní strany závazná ustanovení § 2099 a násl. a § 2615 občanského zákoníku, zák. č. 89/2012 Sb. s tím, že pro smlouvu o dílo platí obdobně ustanovení o kupní smlouvě, nestanoví-li tyto PODMÍNKY nebo SMLOUVA jinak.

Zjevné vady, které nebyly zjištěny a specifikovány při přebírce zboží, musí být kupujícím písemně oznámeny, a to nejpozději do 7 dnů. Reklamace přitom nemá odkladný účinek na splatnost faktury, kterou je reklamované zboží fakturováno.

Prodávající je povinen uznané vady odstranit opravou, náhradním plněním nebo dobropisem nebo jiným dohodnutým způsobem nejpozději do 14 dnů od obdržení reklamace. Prodávající se dále zavazuje zaplatit pro případ porušení povinnosti dodat ZBOŽÍ nebo DÍLO bez vad smluvní pokutu ve výši 500 Kč.

9. Závěrečná ustanovení

Ustanovení této smlouvy jsou pro obě strany závazná, změna je možná pouze písemnou dohodou smluvních stran./p>

SANTAL spol.s r.o. Jiráskova 738/II CZ–379 01 Třeboň
Tel.: +420384721375
E-mail: santal@santal.cz
IČ: 42408121 / DIČ: CZ42408121
www.santal.cz